Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cyruschu/public_html/wp-content/plugins/betube-youtube-importer/betube-youtube-importer.php on line 63

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cyruschu/public_html/wp-content/plugins/betube-youtube-importer/betube-youtube-importer.php on line 74

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cyruschu/public_html/wp-content/plugins/betube-youtube-importer/betube-youtube-importer.php on line 75

Warning: Undefined variable $myInterval in /home/cyruschu/public_html/wp-content/plugins/betube-youtube-importer/betube-youtube-importer.php on line 81

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/cyruschu/public_html/wp-content/plugins/dailymotion_auto_post/plugin_main.php on line 43
نگاهی به کوروش در کتاب مقدس – کلیسای کوروش

نگاهی به کوروش در کتاب مقدس

1
نگاهی به کوروش در کتاب مقدس
مقدمه
شاید خیلی وقت ها از طریق کلیساها و یا موعظهها بشنوید و یا ببینید که بر اساس کتاب مقدس، کوروش کبیر، پادشاه
امپراطوری هخامنشی، پادشاهی بود که به اسارت بابل پایان داد و دستور داد که معبد اورشلیم بازسازی شود و
یهودیان به سرزمین خود بازگردند که در کتاب عزراء و در این آیه اینطور نوشته شده
• بسیاری از تبعید شدگان، بابل را ترک کردند و به شهرهای خود در اورشلیم و یهودیه بازگشتند
) 1 : 2 عزراء)
در این مقاله، خیلی کوتاه و مختصر بر طبق تعاریف کتاب مقدس به مشهورترین عمل رحمانی کوروش و نقش و
فرهنگ ایرانیان در کتاب انجیل عهد عتیق پرداختهام با این هدف که ببینیم خدا چگونه در زندگی ما مشغول به کار
است؟ و چگونه کتاب مقدس توضیح می دهد که تعاملی که بین ایرانیان و قوم یهود بوجود آمد، کمک کرد تا وعده
حیرت انگیزی که خداوند به ابراهیم داده بود، محقق شود. شاید بهتر باشد در ابتدا به این موضوع بپردازیم که
کوروش کیست؟ در چه مقطعی از زمان وارد تاریخ یهود میشود؟ چرا نام او در انجیل عهد عتیق، با احترام زیاد و
دست کم 23 بار ذکر شده است؟ و اساسا چرا به او، بر طبق آنچه که در انجیل عهد عتیق می خوانیم، القابی چون
منجی، رهایی بخش و شبان داده شده است؟ و همچنین چرا تنها فرد غیر یهودی است که کتاب مقدس از او به عنوان
ماشیاح )واژه عبری ( به مفهوم مسیح یاد میکند وچرا در کتاب عزراء عهد عتیق او را ” دست بیرون آمده پروردگار
بر روی زمین” می دانند؟ و نقش ایرانیان در تحقق وعده خداوند چه بوده است؟ پیامبران و نویسندگان کتاب مقدس،
مانند دانیال، اشعیاء، عزراء، داستان ما را روایت کرده اند و آنچه شگفت انگیز است، این است کتاب مقدس از
کوروش بعنوان ” انتخاب شده توسط خداوند” ، صحبت می کنند که برای برکت همه ی مردم انتخاب شده است.
و اما پاسخ به پرسش های مطرح شده:
وقتی در سال 586 قبل از میالد مسیح، نبودکدنصر که از بزرگترین پادشاهان بابل بود، به اورشلیم حمله کرد و در جریان آن
معبد سلیمان را ویران نمود. یهودیان را به بردگی گرفت و آنها را به بابل تبعید کرد، دانیال نبی که آن زمان یک نوجوان بود به
همراه دیگر رفقایش در میان کسانی بودند که توسط نبودکدنصر، تبعید شدند. )دانیال 1 : 2 – 1( )مزامیر 137 : 2 – 1 )
2
وقتی کوروش پادشاه ایران شد، بابل قدرت غالب جهان بود اما مدتی بعد بابلی ها از ارتش ایران شکست خوردند و مناطق تحت
سلطه به دست کوروش کبیر می افتد از جمله مناطقی که یهودیان در آن زندگی میکردند. کوروش بیانه ای صادر میکند که به
معنای دو چیز بود: اول، این به معنای آزادی مذهبی برای افرادی بود که بر اساس اعتقادات و ایمان خاص خود زندگی می
کردند. دوم اینکه کوروش به اسیران جنگی اجازه داد تا به وطن خود بازگردند و حیات سیاسی، اجتماعی و مذهبی خود را از
سر بگیرند ) عزراء 2 : 1)
از جمله افرادی که اجازه بازگشت به وطنشان را دریافت می کنند ، عزراء و نحمیا بودند که در واقع دو شخصیت مهم تاریخ
یهود هستند و نیز فهرست خاندانهای اسراییل که از تبعید برگشتند با جمع نفرات هر خاندان و رهبران آنها در کتاب مقدس،
اعالم شده است. ) عزراء 2 : 2)
کوروش نه تنها اجازه داد یهودیان به سرزمین های خود بازگردند، بلکه نمادهای مذهبی را که توسط بابلی ها غارت شده بود از
اولین معبد اورشلیم، جمع آوری کرد و به عنوان حسن نیت ایران به عزراء داد و به آنها کمک کرد معبد دوم اورشلیم را
بازسازی کنند. ) عزراء 1 : 4 -1 )
کوروش عالوه بر اینکه نمادهای مذهبی به غارت برده شده از معبد اورشلیم را به یهودیان باز می گرداند بلکه فعاالنه به
یهودیان در بازسازی معبد اورشلیم زیر نظر زروبابل و یهوشع کاهن اعظم کمک می کند و گنجینه های معبد را به اورشلیم بر
می گرداند و اجازه می دهد هزینه های ساخت معبد از خزانه سلطنتی پرداخت شود. ) عزراء 1 : 11 – 7 )
احسان کوروش کمک می کند تا مراسم پرستش در معبدی که در طول 70 سال اسارت یهودیان از بین رفته بود، از سر گرفته
شود. ) ارمیا 25 : 11)
فرمانی که کوروش پس از فتح بابل، صادر کرد در واقع فرمانی بود که بطور کامل شیوه حکومت پادشاهان را برای غلبه بر
مردم تغییر داد. و اینکه در دوران کوروش به اسیران اجازه داده شد به سرزمین های خود برگردند، بیانگر یک سیاست
متفاوت است که چگونه ایرانیان به فرهنگ، آداب و رسوم، سنت ها، عقاید و حیات سیاسی مردمان دیگر احترام می گذارند و
بر این اساس استوانه کوروش سند بسیار مهمی است.
کوروش اولین پادشاه تاریخ بود که بر مردمی که بر آنها غلبه کرده بود اجازه داد ، خدا را به روشی که میخواستند عبادت کنند.
3
کوروش اعالم کرد که به خدایان بابل احترام می گذارد و او خدایان را به مکان های اصلی باز گرداند، پس کوروش پادشاهی
است که آزادی دین و آزادی عبادت را برپا کرد و این صحبتی در مورد 2500 سال قبل است.
در کتاب مقدس درباره چگونگی اجازه کوروش برای بازگشت یهودیان به اورشلیم و ماموریت بازسازی معبد و بازگرداندن
اشیاء قیمتی خانه خداوند صحبت شده است که این یک چیز شگفت انگیز و مهم و بخشی از برنامه خداوند بوده است. ) عزراء
) 11 : 1 عزراء ( ) 8 : 1 عزراء ( ) 7 : 1 عزراء ( ) 3 : 1 عزراء ( ) 2 : 1
و این واقعیت که خداوند از ایران و ایرانیان استفاده کرد برای مراقبت از قوم اسراییل نه فقط برای برکت دادن به یک ملت،
بلکه برای اینکه آن ملت برکتی برای همه ملت ها باشد. و به راستی آیا اینکه خداوند چگونه در زندگی ما مشغول به کار است،
شگفت انگیز نیست؟
اشیعاء نبی در حدود 700 سال قبل از میالد زندگی می کرد. وی پیشگویی غیر معمولی را بیان کرد. پیشگویی که بطور
خاص، نام کوروش، پادشاه ایران را سالها قبل از به دنیا آمدن او مشخص کرد و به طرز قابل توجهی پیش بینی کرد که خداوند
از پادشاه آینده ایران به نام کوروش که او را )مسح شده ( به معنای مسیح می نامد، همان شخصی است که قرار است خداوند از
او برای هدفی خاص و مهم در برنامه خود استفاده کند و این تنها باری است که در کتاب مقدس، یک غیر یهودی را مسیح خدا
یا مسح شده خداوند می نامند. ) اشعیاء 45 : 2 – 1 ( ) اشعیاء 45 : 4 ( ) اشعیاء 15 : 2 – 1 )
هم چنین در کتاب مقدس عهد عتیق، کوروش، شبان نیز نامیده شده است ) اشعیاء 28 : 44 ) چون کوروش کسی بود که برای
مراقبت کردن، راهنمایی و رهبری مردم جهان و بطور خاص قوم یهود ، انتخاب شده بود تا وعده خداوند در مورد برکت به
جهان محقق شود.
خداوند نه تنها از کوروش و حوادث پیرامونش بلکه از پادشاهان آینده در سرزمین پارس نیز برای تحقق وعده به ابراهیم استفاده
کرد و با توجه به کتاب مقدس عبری، هر دو تاریخ ایرانی و یهودی باید با هم تالقی می کردند تا این وعده حیرت انگیزی که
خداوند به ابراهیم داده بود، انجام شود.
ما باید به خودمان افتخار کنیم و به خودمان ببالیم که بعنوان پیروان ایرانی عیسی مسیح، خداوند از مردم ایران برای آوردن
امید، شفا و برکت برای ملت ها استفاده قابل توجهی کرده است.
4
ایرانیان اولین تکریم کنندگان عیسی مسیح و اولین دریافت کنندگان خبر خوش
اشعیاء نبی، نه تنها در مورد کوروش بعنوان مسیح خدا نوشت بلکه او در مورد یک مسیحای آینده که فراتر از یک انسان نیز
پیشگویی کرده بود. ) اشعیاء فصل 9 : آیه 6 )
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید
از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش زده ام فالی و فریادرسی می آید
اشعیاء در کتاب خود توضیح می دهد، کودکی که از باکره متولد می شود پسری است که پادشاهی او یک پادشاهی ابدی خواهد
بود. این پسر خدای تواناست و پادشاهی ابدی را برپا خواهد کرد ) اشعیاء 7 : 14 )
عیسی مسیح روی زمین خواهد آمد و منجی جهان خواهد بود و هدفش را از زندگی توصیف خواهد کرد ) متی 20 : 28 ( )
) 6 : 35 اشعیاء ( ) 5 :35 اشعیاء
به وقت تولد عیسی مسیح در بیت لحم، سه ایرانی به کمک ستارگان، از تولد عیسی مسیح با خبر شده و به آنجا رفتند و هدایایی
را تقدیم کرده و آن نوزاد تازه متولد شده را تکریم نمودند ) متی 1 : 25 – 18 )
مراد از مجوس یا مغ، پیروان دین زرتشت است و این سه تن که از زرتشتیان ایرانی بوده اند به نام های بالتازار
)Balthassar ،)ملکیور ) Melchior )و گاسپر ) Gasper )سه هدیه طال، کندر و مر به عیسی تقدیم کردند و بعد، از
بیراهه ای به شهر خود بازگشتند مسیحان از این سه شخص بعنوان سه مرد دانا یاد می کنند چون این سه تن افراد عاقل ی بودند و
متوجه تهدید هیرودیس برای نوزاد تازه متولد شده، شدند و به خوبی درک کرده بودند که هیرودیس، عیسی مسیح را تهدیدی
برای اقتدار و قدرت خود می داند ) متی 2 : 12–- 1 )
به جهت تماس ایرانیان با جامعه یهود، ایرانیانی که به خدای واقعی ایمان آورده بودند و از روح خدا پر شدند، وقتی به کشور
خود بازگشتند، آنها پیام بشارت عیسی مسیح را برای مردم خود بردند.
ایرانیان، پیام انجیل و مژده عیسی را گرفتند و حتی تا چین بردند. مردم چین، انجیل را از مسیحیان ایرانی و پیروان مسیحی
ایرانی شنیده بودند.
5
در واقع این پیامی که به ابراهیم داده شده بود در طول تاریخ با مداخله ملل مختلف، از جمله ایرانیان توسط عیسی مسیح تحقق
یافت.
در انتها باید بگویم که کتاب مقدس یک منبع بسیار مهم است برای درک امپراطوری ایران از منظر یک قوم خاص و روابط آن
ها با قوم یهود. با اینکه کتاب مقدس یک منبع تاریخی نیست ولی اطالعات تاریخی زیادی را در خود حفظ کرده است و از این
جهت یک دیدگاه مهم و یک منبع ارزشمند برای مطالعه است.
” امید است که این مقاله برایتان مفید باشد و حقیقت را به شما جوینده عزیز نشان بدهد ”
) در پایان امیدواریم همچنان که در کتاب مقدس، جستجو و تحقیق میکنید، خداوند قلب شما را لمس کند و با شناخت در کالم
خدا، به عیسی مسیح ایمان بیاورید (

 

مریم مالح نوکنده و مهراد مسلمی

پربازدیدترین ویدیوها
Alpha Farsi 1 آلفا فارسی
Alpha Farsi 1 آلفا فارسی
davood

686  views 17 اردیبهشت 1400

Alpha Farsi 2 آلفا فارسی
Alpha Farsi 2 آلفا فارسی
davood

614  views 17 اردیبهشت 1400

Moarefi Alpha معرفی آلفا کورس
Moarefi Alpha معرفی آلفا کورس
davood

614  views 17 اردیبهشت 1400

آخرین ویدیوها
Moarefi Alpha معرفی آلفا کورس
Moarefi Alpha معرفی آلفا کورس
davood

614  views 17 اردیبهشت 1400

Alpha Farsi 1 آلفا فارسی
Alpha Farsi 1 آلفا فارسی
davood

686  views 17 اردیبهشت 1400

Alpha Farsi 2 آلفا فارسی
Alpha Farsi 2 آلفا فارسی
davood

614  views 17 اردیبهشت 1400

Alpha Farsi 3 آلفا فارسی
Alpha Farsi 3 آلفا فارسی
davood

567  views 17 اردیبهشت 1400

Alpha Farsi 4 آلفا فارسی
Alpha Farsi 4 آلفا فارسی
davood

510  views 17 اردیبهشت 1400