انجیل به زبان ساده

شاهزاده و گدا
شاهزاده و گدا
davood

122 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

همه مهم هستند
همه مهم هستند
davood

112 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

سکه گم شده
سکه گم شده
davood

117 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

در آوردن ماسک های روحانی
در آوردن ماسک های روحانی
davood

92 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

اُستخوانهای خُشک
اُستخوانهای خُشک
davood

116 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

شفای حقیقی
شفای حقیقی
davood

110 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

تعمید
تعمید
davood

108 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

مثال ۱۰ دختر جوان
مثال ۱۰ دختر جوان
davood

121 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

نشانه های آخر دنیا (قسمت اول)
نشانه های آخر دنیا (قسمت اول)
davood

117 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

‎نشانه های آخر دنیا (قسمت دوم)
‎نشانه های آخر دنیا (قسمت دوم)
davood

48 مشاهده 14 اردیبهشت 1400