انجیل به زبان ساده

شاهزاده و گدا
شاهزاده و گدا
davood

232 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

همه مهم هستند
همه مهم هستند
davood

233 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

سکه گم شده
سکه گم شده
davood

233 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

در آوردن ماسک های روحانی
در آوردن ماسک های روحانی
davood

216 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

اُستخوانهای خُشک
اُستخوانهای خُشک
davood

238 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

شفای حقیقی
شفای حقیقی
davood

231 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

تعمید
تعمید
davood

220 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

مثال ۱۰ دختر جوان
مثال ۱۰ دختر جوان
davood

241 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

نشانه های آخر دنیا (قسمت اول)
نشانه های آخر دنیا (قسمت اول)
davood

229 مشاهده 14 اردیبهشت 1400

‎نشانه های آخر دنیا (قسمت دوم)
‎نشانه های آخر دنیا (قسمت دوم)
davood

99 مشاهده 14 اردیبهشت 1400