تعلیم

نان و شراب
نان و شراب
davood

200 مشاهده 13 اردیبهشت 1400

غسل تعمید
غسل تعمید
davood

212 مشاهده 13 اردیبهشت 1400

زبان
زبان
davood

198 مشاهده 13 اردیبهشت 1400

یونس (خواست خدا)
یونس (خواست خدا)
davood

205 مشاهده 13 اردیبهشت 1400

چرا این کلیسا را کوروش مینامیم؟
چرا این کلیسا را کوروش مینامیم؟
davood

179 مشاهده 13 اردیبهشت 1400

روح القدس
روح القدس
davood

200 مشاهده 13 اردیبهشت 1400

بشارت دادن
بشارت دادن
davood

200 مشاهده 13 اردیبهشت 1400

عهد قدیم ، عهد جدید
عهد قدیم ، عهد جدید
davood

202 مشاهده 13 اردیبهشت 1400

ایرانیان در کتاب مقدس
ایرانیان در کتاب مقدس
davood

170 مشاهده 13 اردیبهشت 1400

ملکوت
ملکوت
davood

199 مشاهده 13 اردیبهشت 1400